Studera på annan ort

Studerar du på en gymnasieskola långt hemifrån? Då kan du ansöka om resebidrag eller inackorderingstillägg.

Du kan ansöka om olika typer av bidrag. Vilket bidrag du kan få beror på om du pendlar mellan hemmet och studieorten, eller om du flyttar till orten du studerar på.

Väljer du att studera utomlands under en tid ansöker du om ersättning.

Resor till annan studieort

Studerar du utanför Stockholms län och pendlar mellan hemmet och studieorten kan du få resebidrag.

Du kan få resebidrag om du

 • är folkbokförd i Stockholms stad
 • är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år
 • har mer än 6 kilometer mellan bostaden och skolan
 • betalar dina resor själv.

Ansök om resebidrag

Du ansöker om resebidrag via en blankett.

Till ansökan bifogar du

 • personbevis
 • kvitton på utlagda belopp för resorna.

Ansök om kompletterande resebidrag (pdf)

Skicka eller mejla din ansökan till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Boende på annan studieort

Bor och studerar du på annan studieort än Stockholm och behöver inackordering på grund av skolgången kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det ersätter en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och Stockholm. Du har rätt till inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du kan få inackorderingstillägg om du

 • är folkbokförd i Stockholms kommun
 • är antagen i en gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola som drivs av kommun eller region
 • har antagits till ett nationellt program i första hand eller till en riksrekryterande utbildning

Du får inte inackorderingstillägg om du

 • samtidigt beviljats kompletterande resebidrag
 • studerar vid en friskola (ansökan sker hos CSN)
 • studerar i utlandet

Belopp och utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet. Aktuellt prisbasbelopp hittar du på Statistiska centralbyråns webbplats.

Är det mer än 500 km mellan din studieort och Stockholm får du ett tilläggsbelopp på 500 kronor per månad. Kortaste resväg gäller (enligt gångavstånd i Google maps).

Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september-maj).

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

Ansök om inackorderingstillägg

Ifylld blankett samt kopia på hyreskontrakt eller annat som styrker utgiften för hyran postas eller mejlas till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Studera utomlands

Du har möjlighet att byta ut ett läsårs studier i Sverige mot studier i en svensk skola utomlands som är godkänd av Skolverket.

Du kan få ersättning för studier utomlands under ett läsår om

 • du är folkbokförd i Stockholms kommun under studietiden
 • du är antagen och har tackat ja till en plats i gymnasieskolan eller går på gymnasiet i Sverige
 • tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna, så att din totala studietid i gymnasieskolan inte blir längre än tre år.

Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du beviljats ersättning för studier utomlands.

Bidragsbeloppet betalas ut till skolan.

Ansök om ersättning för studier utomlands

Skriv din ansökan i ett brev, ingen särskild blankett behövs. 

Bifoga följande till din ansökan:

 • personbevis
 • uppgift om nuvarande skolplacering
 • kopia på antagningsbeskedet från skolan i utlandet.

Skicka din ansökan till:

Utbildningsförvaltningen
Registrator
Box 22049
104 22 Stockholm

Uppdaterad