Särskilt stöd i gymnasieskolan

När du går gymnasiet har du rätt till ledning och stimulans för att du ska utvecklas så långt som möjligt. Du har också rätt till extra anpassningar eller särskilt stöd om du behöver det.

Extra anpassningar

Om du behöver stöd för att nå målen i ett ämne ska skolan i första hand erbjuda extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det kan till exempel handla om stöd att sätta igång arbetet, extra tydliga instruktioner eller studiehandledning på ditt modersmål.

Särskilt stöd

Om du fått extra anpassningar men ändå riskerar att få betyget F kan du ha rätt till särskilt stöd. Rektorn ska i så fall så snabbt som möjligt se till att du får ett åtgärdsprogram med rätt insatser. Det kan till exempel handla om stödundervisning, ett reducerat program eller annan insats beroende på vad utredningen visat.

Specialklasser inom gymnasieskolan

Till skillnad från grundskolan får inte gymnasieskolan erbjuda särskilda undervisningsgrupper eller enskild undervisning. Inom gymnasieskolan finns tre olika specialklasser som alternativ.

Specialpedagogisk verksamhet

Specialpedagogisk verksamhet innebär att undervisningen och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens. Du behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att söka men dina stödbehov behöver vara dokumenterade.

Specialpedagogisk verksamhet för elever inom AST 

Specialpedagogisk verksamhet inom AST innebär att undervisningen och lärmiljön planeras och anpassas utifrån dina behov. Även gruppstorleken och arbetssätten anpassas. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och kompetens om autismspektrumtillstånd (AST). Du behöver inte ha en dokumenterad diagnos för att söka, men dina stödbehov behöver vara dokumenterade.

Specialpedagogisk verksamhet finns på flera av stadens gymnasieskolor inom både nationella program och introduktionsprogram.

Specialklasser för elever som behöver övergå till introduktionsprogrammet individuellt alternativ

Om du har påbörjat ett nationellt program, riskerar att få betyget F i flera kurser och har ett dokumenterat behov av särskilt stöd, kan du ha synnerliga skäl att få övergå till introduktionsprogrammet individuellt alternativ med särskilt stöd, kallad flexibelt lärande. Flexibelt lärande finns på två av Stockholms stads kommunala gymnasieskolor.

Det här gäller bara dig som är folkbokförd i Stockholms stad, är inskriven på en gymnasieskola eller omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Är du folkbokförd i en annan kommun kan du tas emot i mån av plats.

Uppdaterad